Πιστοποιητικό ν. 4412/2016 Πιστοποιητικό ν. 4412/2016

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού (παρ. 46.α. του άρθρου 43 του ν. 4605/2019).