Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ελληνικά [Beta] Ελληνικά [Beta] English [Beta] English [Beta]

Πιστοποιητικό του ν. 4412/2016 Πιστοποιητικό του ν. 4412/2016

Ενημερώνονται οι χρήστες ότι σύμφωνα με την παρ. 46.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019: «Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 (του ν. 4412/2016), αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.»

Νέα – Ανακοινώσεις

22-11-2020: Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων για την ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2020

 Πίνακας κατάταξης προσληπτέων

 Πίνακας απορριπτέων

Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση ένστασης στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει την 23.11.2020 και λήγει την 02.12.2020.

27-10-2020: Παράταση της υποβολής του εντύπου Ε4 για το έτος 2020 έως 30/11/2020

Παρατείνεται για το έτος 2020, η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός) έως και την 30η Νοεμβρίου 2020.

 Αριθμ. 43378/Δ1. 12994/23-10-2020 (Β' 4708)

16-10-2020: Δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του SEPEnet.gr κατά τις 21 και 22/10/2020

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 21/10/2020 και την Πέμπτη 22/10/2020 θα παρουσιάζεται δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του SEPEnet.gr, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του κεντρικού εξοπλισμού του Σ.ΕΠ.Ε. 
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

15-10-2020: Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2020, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
(άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)
 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση Ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2020 (Α.Δ.Α.: 682Ψ46ΜΤΛΚ-Σ4Κ) για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εδρεύει στην Αθήνα (Δ. Αθηναίων) του Νομού Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ypekyp.soh@ypakp.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10 Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υπηρεσιών, υπ’ όψιν κ. Β. Γεωργακάκη ή κ. Γ. Ευσταθίου (τηλ. επικοινωνίας : 213-1516218, 213-1516131 αντίστοιχα), εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής Ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι και τη Δευτέρα 26/10/2020.

13-10-2020Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Αίτηση υποψηφιότητας και βιογραφικό σημείωμα

08-10-2020: Διακοπή λειτουργίας διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών του sepenet.gr 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 09/10/2020 και ώρα 14:00 μέχρι και την Δευτέρα 12/10/2020 και ώρα 12:00, ο διαδικτυακός τόπος www.sepenet.gr, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας helpdesk@sepenet.gr δεν θα είναι διαθέσιμα, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτυακού εξοπλισμού και ηλεκτρολογικών εργασιών στο κέντρο δεδομένων (data center) φιλοξενίας του κεντρικού εξοπλισμού του Σ.ΕΠ.Ε.

23-09-2020Πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων προϊσταμένων δ/νσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

22-09-2020 Είσοδος κοινού στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

22-09-2020 Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς

05-05-2020 Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων

16-03-2020SARS-CoV-2

 Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

 Κατευθυντήριες οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους

11-03-2020:  Ενημέρωση σχετικά με τη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2

 

Ενεργές Υπηρεσίες μέσω sepenet.gr

Για εργοδότες

Αίτηση για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

Αποστολή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητούνται από τους Επιθεωρητές

 

Αποστολή γραπτών εξηγήσεων μετά από έλεγχο

 

 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση για οικοδομικά & τεχνικά έργα

 

 

Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

 

 

 

Για εργαζόμενους

Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

 

Για Τεχνικούς Ασφάλειας

Καταχώριση Δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας

 

Διαδικασία Αλλαγής Προγράμματος Τ.Α.  
Διαδικασία Απόλυσης Παύσης Τ.Α.   
Διαδικασία Παραίτησης Τ.Α.   
Οδηγίες για Αναγγελία Τ.Α.  
Οδηγίες καταχώρισης περιοδικών επισκέψεων Τ.Α.  
Οδηγίες για τη Δημιουργία Χρήστη με Περιορισμένα Δικαιώματα