ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Οι κατωτέρω εκθέσεις περιλαμβάνουν σε πίνακες και σχετικά διαγράμματα

  • στοιχεία ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (έλεγχοι, μηνύσεις, κυρώσεις, πρόστιμα),
  • στοιχεία ελέγχων της Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (έλεγχοι, κυρώσεις),
  • στοιχεία κοινωνικών θεμάτων (για τις εργατικές διαφορές, καταστάσεις προσωπικού, υπερωρίες - Κυριακές - νυχτερινά, συμβάσεις εργασίας) και
  • στοιχεία εργατικών ατυχημάτων