Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Εκστρατείες EU-OSHA Εκστρατείες EU-OSHA

Οι εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» αποτελούν την εμβληματική δραστηριότητα του "EU-OSHA" (Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία) ευαισθητοποίησης. Είναι το κύριο μέσο διάδοσης του μηνύματός του EU-OSHA στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μήνυμα των εκστρατειών «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» είναι:

— "Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μάς αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις"

 

    Εκστρατεία 2016 - 2017:

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες

Οι ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής συνεπάγονται οφέλη για τους εργαζομένους, για τις επιχειρήσεις και για την κοινωνία γενικότερα. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας» για την περίοδο 2016-2017.

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας» για την περίοδο 2016–2017 επιδιώκει τέσσερις κύριους στόχους:

  • την προώθηση της βιώσιμης εργασίας και της υγιούς γήρανσης από την αρχή της εργασιακής ζωής
  • την πρόληψη των προβλημάτων υγείας σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής
  • την παροχή δυνατοτήτων σε εργοδότες και εργαζομένους να διαχειρίζονται την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία υπό το πρίσμα ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού
  • την ενδυνάμωση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών.

 

    Εκστρατεία 2014 – 2015:

Διαχείριση του Άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας» για την περίοδο 2014–2015 επιδιώκει τρεις κύριους στόχους:

  • την ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση της κατανόησης του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον χώρο εργασίας,
  • την παροχή καθοδήγησης, υποστήριξης και πρακτικών εργαλείων για τη διαχείριση των κινδύνων,
  • την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που συνεπάγεται η διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.

Η εκτίμηση και η διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων μπορούν να αντιμετωπισθούν με τον ίδιο συστηματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι «παραδοσιακοί» κίνδυνοι που απειλούν τους χώρους εργασίας.

 

Οι εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας» άρχισαν το 2000, αρχικά με τίτλο «Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία». Μπορείτε εδώ να δείτε τις "Παλαιότερες Εκστρατείες".

Ενώ ήδη σχεδιάζονται "Μελλοντικές Εκστρατείες" στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»