Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ

Ζ.1. Μικτές επιτροπές ελέγχου σε τεχνικά έργα και στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη

Ζ.1.1. Σύσταση και θητεία

Ν. 1767/88 άρθρο 19

Υ.Α. 130048/89

Ν. 2084/92 άρθρο 91

Ν. 3144/03 άρθρο 9

Ζ.1.2. Αμοιβές

Υ.Α. 2038176/6019/0022/97

Υ.Α. 2/73692/0022/00

Υ.Α. 2/14590/0022/02

Ζ.2. Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ)

Π.Δ. 17/96

Π.Δ. 95/99

Ν. 2874/00 άρθρο 13