Δελτία Τύπου Δελτία Τύπου

Ενημερώνονται οι χρήστες ότι σύμφωνα με την παρ. 46.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019: «Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 (του ν. 4412/2016), αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.»