Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ελληνικά [Beta] Ελληνικά [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι 09:00 – 13:00 και γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού
(Βάσει της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/127/05/30-6-2020 (ΑΔΑ 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και των α) ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 (ΦΕΚ Β΄1659/26/07/2011), β) ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/26913/06-11-2006 (ΦΕΚ 1860 Β΄), γ) αριθμ. πρωτ. 42292/Δ9.11590/02-10-2015 (ΦΕΚ 2165 Β΄/08-10-2015) Υπουργικών Αποφάσεων).

Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών (παρ. 2 αρ. 20 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27-6-2020, ΦΕΚ Β΄ 2601).

Κατάλογος Υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε.

Πιστοποιητικό του ν. 4412/2016 Πιστοποιητικό του ν. 4412/2016

Ενημερώνονται οι χρήστες ότι σύμφωνα με την παρ. 46.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019: «Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 (του ν. 4412/2016), αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.»

European Platform tackling undeclared work

Ενεργές Υπηρεσίες μέσω sepenet.gr

Για εργοδότες

Αίτηση για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

Αποστολή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητούνται από τους Επιθεωρητές

 

Αποστολή γραπτών εξηγήσεων μετά από έλεγχο

 

 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση για οικοδομικά & τεχνικά έργα

 

 

Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

 

 

 

Για εργαζόμενους

Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

 

Για Τεχνικούς Ασφάλειας

Καταχώριση Δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας

 

Διαδικασία Αλλαγής Προγράμματος Τ.Α.  
Διαδικασία Απόλυσης Παύσης Τ.Α.   
Διαδικασία Παραίτησης Τ.Α.   
Οδηγίες για Αναγγελία Τ.Α.  
Οδηγίες καταχώρισης περιοδικών επισκέψεων Τ.Α.  
Οδηγίες για τη Δημιουργία Χρήστη με Περιορισμένα Δικαιώματα