Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ελληνικά [Beta] Ελληνικά [Beta] English [Beta] English [Beta]

Πιστοποιητικό του ν. 4412/2016 Πιστοποιητικό του ν. 4412/2016

Ενημερώνονται οι χρήστες ότι σύμφωνα με την παρ. 46.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019: «Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 (του ν. 4412/2016), αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.»

Ενεργές Υπηρεσίες μέσω sepenet.gr

Για εργοδότες

Αίτηση για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

Αποστολή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητούνται από τους Επιθεωρητές

 

Αποστολή γραπτών εξηγήσεων μετά από έλεγχο

 

 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση για οικοδομικά & τεχνικά έργα

 

 

Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

 

 

 

Για εργαζόμενους

Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

 

Για Τεχνικούς Ασφάλειας

Καταχώριση Δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας

 

Διαδικασία Αλλαγής Προγράμματος Τ.Α.  
Διαδικασία Απόλυσης Παύσης Τ.Α.   
Διαδικασία Παραίτησης Τ.Α.   
Οδηγίες για Αναγγελία Τ.Α.  
Οδηγίες καταχώρισης περιοδικών επισκέψεων Τ.Α.  
Οδηγίες για τη Δημιουργία Χρήστη με Περιορισμένα Δικαιώματα