Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤ.1. Αλλαντοποιεία

Β.Δ. της 3-12-38

ΣΤ.2. Αποθήκες δερμάτων

Β.Δ. 796/68

ΣΤ.3. Αποθήκες σταφίδας

Β.Δ. της 16-3-23

Ν. 1414/84

ΣΤ.4. Αποθήκες σύκων

Β.Δ. της 13-10-23

Π.Δ. της 30-10-24

ΣΤ.5. Αυτοκινητοστάσια

Β.Δ. 380/63

ΣΤ.6. Βυρσοδεψεία

Β.Δ. 362/68

ΣΤ.7. Εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες

Π.Δ. 177/97

ΣΤ.8. Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου

Β.Δ. 590/68

Ν. 1414/84

Π.Δ. 94/87

Π.Δ. 338/01 άρθρο 12

ΣΤ.9. Ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες

Υ.Α. 131517/88

Υ.Α. 3232/41/89

Π.Δ. 70/90

Υ.Α. 3116/93

ΣΤ.10. Ξυλουργεία

Β.Δ. της 10-9-37

Ν. 1414/84

ΣΤ.11. Οικοδομές και τεχνικά έργα

Π.Δ. 778/80

Π.Δ. 1073/81

Ν. 1396/83

Υ.Α. 130646/84

Ν. 1430/84

Π.Δ. 225/89

Π.Δ. 305/96

Π.Δ. 155/04

ΣΤ.12. Σφαγεία

Β.Δ. της 15-4-38

ΣΤ.13. Τυπογραφεία

Β.Δ. 464/68

Ν. 1414/84

Π.Δ. 94/87 άρθρο 17