Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

06-03-2020Καταχώρηση προγενέστερων επισκέψεων Τεχνικών Ασφαλείας

Σας γνωρίζουμε ότι από την Πέμπτη 5/3/2020, έχει δοθεί η δυνατότητα καταχώρησης προγενέστερων επισκέψεων Τεχνικών Ασφάλειας από την ημερομηνία εισόδου του χρήστη στο σύστημα και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα που υφίστατο το τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα του ΣΕΠΕ (από 22/2/2020).

Η δυνατότητα αυτή δίδεται προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταχώρηση επισκέψεων που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα του τεχνικού προβλήματος και ως εκ τούτου για επισκέψεις που είχαν προγραμματιστεί για το χρονικό διάστημα από 22/2/2020.

Δεδομένου ότι η ακολουθούμενη διαδικασία δεν μπορεί να παραμείνει διαθέσιμη για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς δεν είναι εφικτή η αποτροπή καταχώρησης μεταγενέστερων επισκέψεων από την ημερομηνία αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος και παράλληλα δεν γνωρίζουμε το χρονικό σημείο υποβολής των εν λόγω αναγγελιών, σας γνωρίζουμε ότι αυτή η δυνατότητα θα παρέχεται έως και την Τετάρτη 11/3/2020. Από τις 12/3/2020 και εντεύθεν θα επανέλθει στο σύστημα ο περιορισμός καταχώρησης μόνο μεταγενέστερων επισκέψεων από τον χρόνο υποβολής της αναγγελίας.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι κατανοούμε πλήρως την αναστάτωση που προκλήθηκε, ζητάμε συγνώμη για αυτή και προσπαθούμε με κάθε μέσο να αποτρέψουμε την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών.

Με εκτίμηση,
Η ΟΜΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΠΣ ΣΕΠΕ

01-04-2019: Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας κατά 1 μήνα. Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να αναρτούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Σ.ΕΠ.Ε. (www.sepenet.gr), αναγγελίες Τεχνικών Ασφάλειας που έχουν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., ορίζεται η Τρίτη 30/4/2019.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι για τις περιπτώσεις αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα δημιουργηθεί ειδική φόρμα ηλεκτρονικής αναγγελίας η οποία θα ενεργοποιηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έως τότε οι αναγγελίες αυτού του είδους, εφόσον χρήζουν ανανέωσης, θα υποβάλλονται εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, όταν θα είναι διαθέσιμη η σχετική η ηλεκτρονική υπηρεσία. 
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι δεν υφίσταται, για την ώρα, υποχρέωση ηλεκτρονικής αναγγελίας για τις επιχειρήσεις, στις οποίες χρέη Τεχνικού Ασφάλειας αναλαμβάνει ο ίδιος ο εργοδότης.

14-12-2018Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με πέντε (5) επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Υποστηρικτικές δράσεις για την σύσταση και λειτουργία σταθερού σημείου αναφοράς υπό την μορφή help desk στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης ΡΟΜΑ» της Πράξης «Σύσταση και λειτουργία σταθερού σημείου αναφοράς υπό την μορφή help desk στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032962, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

06-12-2018Παροχή διευκρινήσεων για την υπ. αρ. πρωτ. 62834/6911/30.11.2018 διακήρυξη γραφικής ύλης.

30-11-2018: Διακήρυξη της υπ' αριθμ. 25/2018 συνοπτικής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της τιμής για την επιλογή Αναδόχου του έργου: «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ΣΕΠΕ, έως το τέλος του τρέχοντος έτους». Περισσότερα

30-11-2018Κατακύρωση Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ. 221/18-07-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαπέντε (15) εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των Υποέργων 12 - 26, της Πράξης με τίτλο: «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5005087.

21-11-2018: Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της την Τετάρτη 21/11/2018 από τις 15:00 έως τις 17:00, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet (OAuth) της ΑΑΔΕ και κατά συνέπεια, θα είναι αδύνατη η δημιουργία νέων λογαριασμών χρηστών στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.

19-11-2018: Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και όγδοο του Ν. 4506/2017) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

19-10-2018: Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της από το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στις 8:00 έως και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 στις 24:00, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet (OAuth) της ΑΑΔΕ και κατά συνέπεια, θα είναι αδύνατη η δημιουργία νέων λογαριασμών χρηστών στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.

31-05-2018: Παράταση στην έναρξη υποχρεωτικής αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας μέσω της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας

Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη εξοικείωση όλων των χρηστών της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας "Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας", δίδεται παράταση 1 (ενός) μήνα στην έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ανάθεσης καθηκόντων. Ως εκ τούτου η έναρξη της υποχρεωτικής περιόδου "Αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας" μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του sepenet.gr ορίζεται η 1/7/2018.

29-05-2018 : Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73, Ν. 4412/2016.
Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι χρήστες όπως χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.

30-03-2018 : Έναρξης της ηλεκτρονικής ανάθεσης καθηκόντων Τ.Α.

01-03-2018 : Παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής ανάθεσης καθηκόντων Τ.Α.

16-01-2018 : Προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας sepenet, στις 16 01 2018 από τις 17:00 έως τις 19:00.

30-11-2017 : Aπό 1/12/2017 ξεκινάει η διαδικασία εγγραφής των Τεχνικών Ασφάλειας στην Ηλεκτρονική Βάση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

17-03-2017 : Νέες υπηρεσίες μέσω του sepenet.gr

01-02-2017 : Έλεγχοι Σ.ΕΠ.Ε. στον Kλάδο της Eστίασης

17-01-2017 : Αποτελέσματα Ελέγχων Σ.ΕΠ.Ε. κατά την Κυριακή 15-01-2017

11-01-2017 : Έλεγχο κατά την διάρκεια της αποσυναρμολόγησης της Ρόδας Παρατήρησης

11-01-2017 : Έκτακτα Καιρικά Φαινόμενα

19-12-2016 : Δώρο Χριστουγέννων 2016

16-12-2016 : Στοχευόμενοι έλεγχοι ενόψει της εορταστικής περιόδου

26-11-2016 : Έλεγχοι Σ.ΕΠ.Ε. στον κλάδο της εστίασης

26-11-2016 : Έλεγχοι σε πολυκαταστήματα

22-11-2016 : Επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας στο Σ.ΕΠ.Ε.

01-11-2016 : Το Υπουργείο Εργασίας ελέγχει την εφαρμογή των Συμφιλιωτικών Διαδικασιών

26-10-2016 : Οδικός Χάρτης για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας

30-09-2016 : Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξαρτήτων Ειδικών για εργασιακά θέματα

26-09-2016 : Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης απόκτησης κωδικού πρόσβασης στο ΟΠΣ–ΣΕΠΕ μέχρι την 31η/10/2016

23-06-2015 : Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος