Δημοσιεύσεις Δημοσιεύσεις

Προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα ασφαλείας στην εργασία, έτους 2022

Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, για το έτος 2022.

Πίνακες Αποκλειομένων και Επιλέξιμων Υποψηφίων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας

Η Επιτροπή Επιλογής των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας γνωστοποιεί τους Πίνακες Αποκλειομένων και Επιλέξιμων Υποψηφίων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας.

Προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα ασφαλείας στην εργασία, έτους 2021 (επικαιροποιημένη αίτηση)

Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, για το έτος 2021.

Οριστικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέοι της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020

Οριστικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέοι της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020, για την πρόσληψη 18 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών...

Εξυπηρέτηση κοινού στο πρωτόκολλο και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

H εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού σε δημόσιες υπηρεσίες και ανά επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης.

Εγγραφή Ιατρών Εργασίας στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων του Ο.Π.Σ. του Σ.ΕΠ.Ε.

Από 01/03/2021 ενεργοποιείται η ηλεκτρονική υπηρεσία εγγραφής των Ιατρών Εργασίας στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε.

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέοι της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέοι της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020, για την πρόσληψη 18 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών...

Οριστική κατάταξη υποψηφίων του διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2020

Οριστική κατάταξη υποψηφίων του διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2020, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Παλαιότερες δημοσιεύσεις Παλαιότερες δημοσιεύσεις

02-12-2020: Παράταση της υποβολής του εντύπου Ε4 για το έτος 2020 έως 31/12/2020

Παρατείνεται για το έτος 2020, η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός) έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 Αριθμ. 49093/Δ1.14746/30-11-2020 (Β' 5292)

22-11-2020: Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων για την ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2020

 Πίνακας κατάταξης προσληπτέων

 Πίνακας απορριπτέων

Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση ένστασης στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει την 23.11.2020 και λήγει την 02.12.2020.

27-10-2020: Παράταση της υποβολής του εντύπου Ε4 για το έτος 2020 έως 30/11/2020

Παρατείνεται για το έτος 2020, η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός) έως και την 30η Νοεμβρίου 2020.

 Αριθμ. 43378/Δ1. 12994/23-10-2020 (Β' 4708)

16-10-2020: Δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του SEPEnet.gr κατά τις 21 και 22/10/2020

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 21/10/2020 και την Πέμπτη 22/10/2020 θα παρουσιάζεται δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του SEPEnet.gr, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του κεντρικού εξοπλισμού του Σ.ΕΠ.Ε. 
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

15-10-2020: Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2020, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
(άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)
 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση Ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2020 (Α.Δ.Α.: 682Ψ46ΜΤΛΚ-Σ4Κ) για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εδρεύει στην Αθήνα (Δ. Αθηναίων) του Νομού Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ypekyp.soh@ypakp.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10 Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υπηρεσιών, υπ’ όψιν κ. Β. Γεωργακάκη ή κ. Γ. Ευσταθίου (τηλ. επικοινωνίας : 213-1516218, 213-1516131 αντίστοιχα), εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής Ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι και τη Δευτέρα 26/10/2020.

13-10-2020Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Αίτηση υποψηφιότητας και βιογραφικό σημείωμα

08-10-2020: Διακοπή λειτουργίας διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών του sepenet.gr 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 09/10/2020 και ώρα 14:00 μέχρι και την Δευτέρα 12/10/2020 και ώρα 12:00, ο διαδικτυακός τόπος www.sepenet.gr, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας helpdesk@sepenet.gr δεν θα είναι διαθέσιμα, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτυακού εξοπλισμού και ηλεκτρολογικών εργασιών στο κέντρο δεδομένων (data center) φιλοξενίας του κεντρικού εξοπλισμού του Σ.ΕΠ.Ε.

23-09-2020Πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων προϊσταμένων δ/νσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

22-09-2020 Είσοδος κοινού στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

22-09-2020 Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς

05-05-2020 Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων

16-03-2020SARS-CoV-2

 Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

 Κατευθυντήριες οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους

11-03-2020 Ενημέρωση σχετικά με τη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2

06-03-2020Καταχώρηση προγενέστερων επισκέψεων Τεχνικών Ασφαλείας

Σας γνωρίζουμε ότι από την Πέμπτη 5/3/2020, έχει δοθεί η δυνατότητα καταχώρησης προγενέστερων επισκέψεων Τεχνικών Ασφάλειας από την ημερομηνία εισόδου του χρήστη στο σύστημα και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα που υφίστατο το τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα του ΣΕΠΕ (από 22/2/2020).

Η δυνατότητα αυτή δίδεται προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταχώρηση επισκέψεων που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα του τεχνικού προβλήματος και ως εκ τούτου για επισκέψεις που είχαν προγραμματιστεί για το χρονικό διάστημα από 22/2/2020.

Δεδομένου ότι η ακολουθούμενη διαδικασία δεν μπορεί να παραμείνει διαθέσιμη για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς δεν είναι εφικτή η αποτροπή καταχώρησης μεταγενέστερων επισκέψεων από την ημερομηνία αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος και παράλληλα δεν γνωρίζουμε το χρονικό σημείο υποβολής των εν λόγω αναγγελιών, σας γνωρίζουμε ότι αυτή η δυνατότητα θα παρέχεται έως και την Τετάρτη 11/3/2020. Από τις 12/3/2020 και εντεύθεν θα επανέλθει στο σύστημα ο περιορισμός καταχώρησης μόνο μεταγενέστερων επισκέψεων από τον χρόνο υποβολής της αναγγελίας.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι κατανοούμε πλήρως την αναστάτωση που προκλήθηκε, ζητάμε συγνώμη για αυτή και προσπαθούμε με κάθε μέσο να αποτρέψουμε την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών.

Με εκτίμηση,
Η ΟΜΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΠΣ ΣΕΠΕ

01-04-2019: Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας κατά 1 μήνα. Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να αναρτούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Σ.ΕΠ.Ε. (www.sepenet.gr), αναγγελίες Τεχνικών Ασφάλειας που έχουν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., ορίζεται η Τρίτη 30/4/2019.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι για τις περιπτώσεις αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα δημιουργηθεί ειδική φόρμα ηλεκτρονικής αναγγελίας η οποία θα ενεργοποιηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έως τότε οι αναγγελίες αυτού του είδους, εφόσον χρήζουν ανανέωσης, θα υποβάλλονται εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, όταν θα είναι διαθέσιμη η σχετική η ηλεκτρονική υπηρεσία. 
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι δεν υφίσταται, για την ώρα, υποχρέωση ηλεκτρονικής αναγγελίας για τις επιχειρήσεις, στις οποίες χρέη Τεχνικού Ασφάλειας αναλαμβάνει ο ίδιος ο εργοδότης.

14-12-2018Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με πέντε (5) επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Υποστηρικτικές δράσεις για την σύσταση και λειτουργία σταθερού σημείου αναφοράς υπό την μορφή help desk στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης ΡΟΜΑ» της Πράξης «Σύσταση και λειτουργία σταθερού σημείου αναφοράς υπό την μορφή help desk στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032962, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

06-12-2018Παροχή διευκρινήσεων για την υπ. αρ. πρωτ. 62834/6911/30.11.2018 διακήρυξη γραφικής ύλης.

30-11-2018: Διακήρυξη της υπ' αριθμ. 25/2018 συνοπτικής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της τιμής για την επιλογή Αναδόχου του έργου: «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ΣΕΠΕ, έως το τέλος του τρέχοντος έτους». Περισσότερα

30-11-2018Κατακύρωση Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ. 221/18-07-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαπέντε (15) εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των Υποέργων 12 - 26, της Πράξης με τίτλο: «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5005087.

21-11-2018: Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της την Τετάρτη 21/11/2018 από τις 15:00 έως τις 17:00, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet (OAuth) της ΑΑΔΕ και κατά συνέπεια, θα είναι αδύνατη η δημιουργία νέων λογαριασμών χρηστών στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.

19-11-2018: Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και όγδοο του Ν. 4506/2017) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

19-10-2018: Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της από το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στις 8:00 έως και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 στις 24:00, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet (OAuth) της ΑΑΔΕ και κατά συνέπεια, θα είναι αδύνατη η δημιουργία νέων λογαριασμών χρηστών στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.

31-05-2018: Παράταση στην έναρξη υποχρεωτικής αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας μέσω της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας

Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη εξοικείωση όλων των χρηστών της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας "Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας", δίδεται παράταση 1 (ενός) μήνα στην έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ανάθεσης καθηκόντων. Ως εκ τούτου η έναρξη της υποχρεωτικής περιόδου "Αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας" μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του sepenet.gr ορίζεται η 1/7/2018.

29-05-2018 : Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73, Ν. 4412/2016.
Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι χρήστες όπως χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.

30-03-2018 : Έναρξης της ηλεκτρονικής ανάθεσης καθηκόντων Τ.Α.

01-03-2018 : Παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής ανάθεσης καθηκόντων Τ.Α.

16-01-2018 : Προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας sepenet, στις 16 01 2018 από τις 17:00 έως τις 19:00.

30-11-2017 : Aπό 1/12/2017 ξεκινάει η διαδικασία εγγραφής των Τεχνικών Ασφάλειας στην Ηλεκτρονική Βάση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

17-03-2017 : Νέες υπηρεσίες μέσω του sepenet.gr

01-02-2017 : Έλεγχοι Σ.ΕΠ.Ε. στον Kλάδο της Eστίασης

17-01-2017 : Αποτελέσματα Ελέγχων Σ.ΕΠ.Ε. κατά την Κυριακή 15-01-2017

11-01-2017 : Έλεγχο κατά την διάρκεια της αποσυναρμολόγησης της Ρόδας Παρατήρησης

11-01-2017 : Έκτακτα Καιρικά Φαινόμενα

19-12-2016 : Δώρο Χριστουγέννων 2016

16-12-2016 : Στοχευόμενοι έλεγχοι ενόψει της εορταστικής περιόδου

26-11-2016 : Έλεγχοι Σ.ΕΠ.Ε. στον κλάδο της εστίασης

26-11-2016 : Έλεγχοι σε πολυκαταστήματα

22-11-2016 : Επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας στο Σ.ΕΠ.Ε.

01-11-2016 : Το Υπουργείο Εργασίας ελέγχει την εφαρμογή των Συμφιλιωτικών Διαδικασιών

26-10-2016 : Οδικός Χάρτης για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας

30-09-2016 : Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξαρτήτων Ειδικών για εργασιακά θέματα

26-09-2016 : Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης απόκτησης κωδικού πρόσβασης στο ΟΠΣ–ΣΕΠΕ μέχρι την 31η/10/2016

23-06-2015 : Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος