Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τον έλεγχο της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και έχει ως βασικό σκοπό τη διασφάλιση αφενός των εργασιακών δικαιωμάτων και αφετέρου της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Επιπλέον, το Σ.ΕΠ.Ε. είναι αρμόδιο να ερευνά, παράλληλα και ανεξάρτητα από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, αποτελώντας σημαντικό παράγοντα στο πεδίο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα.

Το Σ.ΕΠ.Ε. επικεντρώνεται ιδίως στα ακόλουθα αντικείμενα:

 1. Στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία, μέσω ελέγχων εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
 2. Στη δημιουργία πνεύματος συμφιλίωσης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.
 3. Στην παροχή πληροφοριών προς εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των κείμενων διατάξεων.
 4. Στη διενέργεια ελέγχων σχετικών με την ασφαλιστική κάλυψη και τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων.
 5. Στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στο πλαίσιο της κατασταλτικής του δράσης.

Το Σ.ΕΠ.Ε. ιδρύθηκε με τον ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 205), ανασυγκροτήθηκε με τον ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170). H οργανωτική δομή του προσδιορίζεται με το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168). Του Σώματος αυτού προΐσταται Γενικός Επιθεωρητής (παρ. 13 του άρθρου 111 του ν. 4622/2019) και υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019).

Η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ε.Α.Υ.Ε.) και η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων (Ε.Ε.Σ.) αποτελούν τους δύο κλάδους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την επικράτεια και οι καθ' ύλη αρμοδιότητές του ασκούνται από την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτού.

EΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΑΥΕ)

 

Οι βασικοί στόχοι της Ε.Α.Υ.Ε. του Σ.ΕΠ.Ε. περιλαμβάνουν τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος, την πρόληψη των κινδύνων, την προώθηση μέτρων για τη διαφύλαξη και προαγωγή της υγείας των εργαζομένων,  τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Ένας  βασικός άξονας της λειτουργίας  της Ε.Α.Υ.Ε, αποτελεί ο έλεγχος εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας από τους εργοδότες, αναφορικά με την πρόληψη των κινδύνων  στο εργασιακό περιβάλλον καθώς και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

 

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Οι αρμοδιότητες, η δομή και η στελέχωση της Ε.Α.Υ.Ε. με Επιθεωρητές Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία καθορίζονται με το εκδοθέν ΠΔ 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», το οποίο αντικατέστησε το Π.Δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3996/2011.

Η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία με βάση το ΠΔ 113/2014 συνίσταται από :

 1. Τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του ΣΕΠΕ.
 2. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν:
  • Πέντε (5) Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία - ΠΔΑΥΕ με έδρα αντίστοιχα, την Αθήνα, τον Πειραιά, την Πάτρα, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη καλύπτοντας όλη την επικράτεια
  • Πέντε (5) Τμήματα Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, στην έδρα των προαναφερόμενων Περιφ. Διευθύνσεων.
  • Τριάντα πέντε (35) τοπικά Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία τα οποία υπάγονται στις ανωτέρω Διευθύνσεις.

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Α.Υ.Ε

Οι κύριες αρμοδιότητες της Ε.Α.Υ.Ε. είναι οι εξής:

Β1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 1. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός του ετήσιου προγράμματος ελεγκτικής δράσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών Επιθεώρησης ΑΥΕ.
 2. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος ελεγκτικής δράσης, η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη δράση των περιφερειακών υπηρεσιών ΑΥΕ (έλεγχοι, κυρώσεις, κ.λπ.) και τα εργατικά ατυχήματα.
 3. Η σύνταξη και έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων για την Επιθεώρηση Α.Υ.Ε.
 4. Η υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου των Περιφερειακών Υπηρεσιών Επιθεώρησης Α.Υ.Ε. με έκδοση εγκυκλίων, τεχνικών οδηγιών και παροχή απαντήσεων επί γραπτών ή προφορικών ερωτημάτων.
 5. Η συνεργασία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς για την εξέταση και αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, (π.χ. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Γενικό Χημείο του Κράτους, ΕΛΙΝΥΑΕ).
 6. Η εκπροσώπηση της χώρα μας στην Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (Senior Labour Inspectors Committee - SLIC), η οποία αποτελεί θεσμοθετημένο όργανο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε άλλες Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας άλλων Ευρωπαϊκών Οργάνων με αντικείμενο θέματα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

 

Β2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ο έλεγχος των χώρων εργασίας σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων  της κείμενης εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, με εξαίρεση τους χώρους  εργασίας μεταλλείων-λατομείων-ορυχείων, όπου για τα θέματα της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων επιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης Μεταλλείων που υπάγονται στο ΥΠΕΚΑ καθώς και οι εργασίες επί των πλοίων, εμπορικών, αλιευτικών κ.α., όταν αυτά είναι εν πλω, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών.
 • Η παροχή υποδείξεων προς τους εργοδότες, εργαζόμενους κλπ για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας , την πρόληψη των κινδύνων και την προστασία και προαγωγή της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία καθώς και η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία.
 • Η έρευνα των αιτίων των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία καθώς και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων έρευνας και η υποβολή τους στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
 • Η εξέταση κάθε καταγγελίας και αιτήματος , που αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Ο επιχειρησιακός στόχος της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. είναι:

 • O σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσης των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
 • Η διαχείριση και παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με το έργο της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου τους
 • Η αξιολόγηση του απολογισμού της δράσης τους
 • Η εισήγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης για τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων
 • Η συγκέντρωση, επεξεργασία αξιολόγηση και αξιοποίηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων.

 

Η οργάνωση και η λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασικών Σχέσεων περιλαμβάνει την

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
Τις περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

Πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων εποπτεύει:
 • Δέκα (10) Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΠΔΕΕΣ) με έδρα αντίστοιχα, την Αθήνα, τον Πειραιά, την Παλλήνη, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο και Κομοτηνή καλύπτοντας όλη την επικράτεια.
 • Δέκα (10) Τμήματα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων στην έδρα των προαναφερόμενων Περιφερειακών Διευθύνσεων.
 • Εξήντα επτά (67) τοπικά Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που υπάγονται στις ανωτέρω Διευθύνσεις.

 

Σε ότι αφορά το συντονισμό μεταξύ της Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτή επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

 • Έκδοση εγκυκλίων και τεχνικών οδηγιών για τον προγραμματισμό, τον τρόπο δράσης και τη βελτίωση της απόδοσης των Επιθεωρητών Εργασίας
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων και των λοιπών προγραμμάτων
 • Εκπόνηση  ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων
 • Εκπόνηση μηνιαίου δελτίου «ΑΡΤΕΜΙΣ»
 • Συμμετοχή στη διαχείριση του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»
 • Έκδοση τριμηνιαίων δελτίων τύπου
 • Συναντήσεις Προϊσταμένων των Διευθύνσεων με την Διευθύντρια της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ
 • Τακτική επικοινωνία τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για διευκρινίσεις επί των τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν.